Well AIR (scg)

มลภาวะมีอยู่มากมายในอากาศ คนส่วนใหญ่มักกังวลกับมลภาวะทางอากาศนอกบ้าน แต่แท้จริงแล้วมลภาวะภายในบ้านของเราอจมีความรุนแรงกว่าจนคาดไม่ถึง

สาเหตุที่มีมลภาวะภายในบ้านเกิดจาก ปัจจุบันบ้านมักออกแบบให้เป็นระบบปิดเพื่อคงความเย็นของบ้านจากเครื่องปรับอากาศ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะและฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น ทำให้บ้านถูกปิดไว้เกือบตลอดทั้งวันส่งผลให้อากาศไม่ถ่ายเท ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพและลดทอนคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย

Well AIR

จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้องให้ดีอยู่เสมอ โดยทำงานร่วมกับพัดลมระบายอากาศ สร้างคุณภาพอากาศที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยไปอีกขั้น อีกทั้งสามารถควบคุมและติดตามผลการทำงานผ่าน Smart Mobile Application

ลักษณะการทำงานของ Well AIR และ ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1.เปิดระบบ Well AIR

2.เซนเซอร์จะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อยู่ในห้อง

3.เมื่อคุณภาพอากาศต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ระบบจะสั่งการให้พัดลมระบายอากาศทำงานอัตโนมัติ

4.เมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระบบจะสั่งการให้พัดลมระบายอากาศหยุดทำงานอัตโนมัติ